Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosegger

 

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Zasady naboru dzieci do przedszkola:

 Zgodnie z art. 14 ust. 3  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   z dnia 29 grudnia 2015r. , dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu  lub w innej formie wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci urodzonych w 2010r.)

 

  nową kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola będzie  można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie placówki od 1 lipca do 8 lipca 2016r w godzinach 8-14 ( dotyczy rodziców zapisujących dzieci do przedszkola  po raz pierwszy)                                                 

11 lipca 2016r.  zostanie podana dowiadomości lista dzieci zakwalifikowanych (których rodzice złożyli wymagane dokumenty) i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz data podania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola -  kwalifikacja nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola.

- wszystkie listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

- przyjęć dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/17 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

       Prosimy o dokładne wypełnianie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z dyrektorem placówki lub osobą upoważnioną.

Kryteria przyjmowania dzieci

do Przedszkola Publicznego w

Kałuszynie

Kryteria opracowano w oparciu o:
- Ustawę z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r. poz.7)

& 1

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

& 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego:
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od  3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku .
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o odroczeniu pójścia do szkoły – wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej  6 lat nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat.
4. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców danej gminy.
5. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż dostępnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą  pod uwagę łącznie następujące kryteria:

ETAP I -KRYTERIA USTAWOWE:
1) wielodzietność rodziny( troje i więcej dzieci)
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
Wszystkie kryteria potwierdzają niezbędne dokumenty zamieszczone w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Kryteria o których mowa w pkt.5 mają jednakową wartość.
Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez organ prowadzący. Każdemu kryterium na tym etapie przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

ETAP 2 – KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO
1) Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo- 4 pkt.             ( poświadczenie zatrudnienia w karcie zgłoszenia)
2)Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, w roku szkolnym w którym trwa rekrutacja, pod warunkiem, że obydwoje rodzice pracują………- 5 pkt.
3) Dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej        ( np.: zaświadczenie z OPS lub inne)……-3 pkt.
4) Dziecko ze względu na wiek( pierwszeństwo mają dzieci  z roczników starszych)……………………………  - 2 pkt.
5)Dziecko pracowników placówek oświatowych  ………. - 1pkt.

& 3
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Załączniki do pobrania